BrainWash

QuangPN
QuangPN
QuangPN

 

 

Trưởng thành cùng virut Corona! Why not?!

 

Chúng ta không cần TIỀN, nhưng chúng ta cần những thứ mà tiền có thể mang lại;

 

Chúng ta không sợ CHẾT nhưng chúng ta sợ những thứ cái chết sẽ lấy đi

 

 

Thay Nỗi sợ virut Corona bằng Tình yêu Cuộc sống

 

 

 

Nghịch cảnh là Cơ hội trưởng thành