Hành động

Mỗi hành động chúng ta tác động vào cả Bên ngoài (Thế giới vật chất) và bên trong (thế giới tinh thần). Hai khía cạnh này gắn với nhau như hai mặt của bàn tay hay như hai mặt của đồng xu.

QuangPN