Căn bệnh bám vào ngôn từ

Căn bệnh bám vào ngôn từ

Một Tỳ kheo khi đến thăm một đạo sĩ khổ hạnh đã hỏi: nghe nói trong đạo tràng của ông mọi người đươc nghe nhiều thứ về Phât, Thiền Zen, Lão Tử, Tantra.

Can-benh-bam-vao-ngon-tu-40

 

- Đúng vây, nhưng chúng tôi chỉ thưc hành một thứ, đó là QUAN SÁT, thế là đủ - Vi đao sĩ nhấn mạnh.
- Thế sao ông không quan sát thấy người của ông đang lừa lọc ngoài chợ, và răn bảo họ? Vị Tỳ kheo hỏi.
- Họ lừa lọc hay cầm đuốc đốt chợ là việc của họ, việc của tôi và ông là QUAY VÀO TRONG.(!)
- Này ông, vị Tỳ kheo nói: Thế ông quên mất lời Bồ đề đạt ma rồi sao? Ngài từng nói: đệ tử tối dạ thì chỉ thuộc và lặp lai lời thầy, còn đệ tử sáng dạ họ phải tự mình trải nghiệm để biết điều thầy nói. Nhiều người không hiểu "vô vi" của Lão Tử nên đã chủ trương sống mà không cần làm gì cả, họ thậm chí đua nhau lấy cho mình danh hiệu "Đại lãn" này, đại lãn nọ. Cũng vậy, nhiều người không hiểu phép thiền Quan sát của Phật, tự biến mình thành máy móc, thô cứng. Họ đánh mất sự tinh tế, linh hoạt và rơi vào lẫn lộn.

Ngày: 22/7/2019 - đăng bởi: PhuongDT
PhuongDT 05/17/2020 05:10:46 PM

Tag: #Bài viết:

----------------